Pastoraat

Huisbezoek
Wanneer u ingeschreven staat in het gemeentebestand, kunt u huisbezoek verwachten. Het huisbezoek wordt gedaan door de ouderlingen. Het huisbezoek is bedoeld voor het gehele gezin. Indien mogelijk verwachten we dat alle gezinsleden bij het huisbezoek aanwezig zijn. Wanneer u prijs stelt op een extra huisbezoek, kunt u contact opnemen met de predikant of met de wijkouderlingen.

Pastoraat rondom ziekte
Het wordt op prijs gesteld, als u ziekte en/of ziekenhuisopname zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de predikant, scriba of aan de wijkouderling. Een telefoontje, email of een mondelinge mededeling van opname of ontslag is belangrijk voor een goed verloop en het kan ook vergeefse reizen besparen. De predikant bezoekt deze gemeenteleden.

Overlijden
In geval van overlijden wordt de predikant zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Het tijdstip van de begrafenis wordt met de predikant overlegd. De rouwdienst wordt in principe door de eigen predikant geleid. De predikant brengt in de regel een bezoek thuis en bespreekt het één en ander met de familie in verband met de te houden rouwdienst.

Verhuizing
U zult wel eens de aanplakbiljetten gezien hebben met de woorden: “Laat het uw kerk weten”. Dat spreekt voor zich! Hoewel de ledenregistratie nog steeds gekoppeld is aan de Gemeentelijke administratie wordt ook een adreswijziging binnen de gemeente op prijs gesteld en is deze noodzakelijk om op de hoogte te blijven.

Huwelijk
Het kenmerkende van het christelijke huwelijk is, dat de Heere God daar bij betrokken is. Daarom is het goed om na de huwelijksvoltrekking door de burgerlijke overheid in de kerk een zegen te vragen over het huwelijk in de kerk. In de kerk wordt het huwelijk bevestigd en ingezegend. Vooral in een tijd waarin waarden en normen in onze samenleving steeds meer op de achtergrond raken, is het belangrijk om met elkaar na te denken over de vraag hoe we het huwelijk ingaan. Aanstaande bruidsparen worden verzocht om voor het definitief vaststellen van de huwelijksdag contact op te nemen met de predikant. Enige tijd voor de sluiting van het huwelijk heeft de predikant met het bruidspaar één of meerdere pastorale gesprekken. Dit gesprek is een voorbereiding op het huwelijk en op de huwelijksdienst in de kerk.

Jeugdouderling
In onze gemeente hebben wij ook een jeugdouderling. De reden hiervoor is dat de kerkenraad graag ziet dat kinderen, jongeren en gezinnen voldoende aandacht krijgen. De jeugdouderling is samen met de overige kerkenraadsleden, verantwoordelijk voor het beleid en de organisatie van de activiteiten voor de jeugd. Te denken valt aan het onderhouden van het contact met de leiding van de diverse clubs en het op bezoek gaan bij jongeren of hun ouders.

De wijkindeling is als volgt:

Wijk 1 H.J. de Haan Wijk 2 H.J. de Haan
Wijk 3 H.J. de Haan 06-28.442800 Wijk 4 E. Boer
Wijk 5 F.C. Winkel 06-28870916 Wijk 6 H.J. de Haan 06-28442800
Wijk 7 E. Boer Wijk 8 F.C. Winkel 06-28870916
M.J.C. Schoen 06-17866440 M.J.C. Schoen 06-17866440

 

Wijk 1 oud. H.J. de Haan tel. 06-28442800
Achtmorgenstraat
De Steeg
Engelandstraat
Groenestraat
Horstweg
Kerkstraat
Molenhofstraat
Nieuwe Dijk
Torenstraat
Waalbandijk 92 t/m 132
Welysestraat
Zandvoort

Wijk 2 oud. H.J. de Haan tel. 06-28442800
Beatrixlaan
Bernhardlaan
Bloemee
Dr. P.A. Cornethof
Eindakkers
Goudreinet
Jasappel
Julianalaan
Koningszuur
Marijkelaan
Notarisappel
Oranjelaan
Pluimenburgsestraat
Sterappel
Waalbandijk 75 t/m 90a
Wilhelminalaan
Wilhelminahof

Wijk 3 oud. H.J. de Haan tel. 06-28442800
Dalwagen 1 t./m 13 en 2 t/m 18
Dorpsplein
Hogehofstraat
Kersenbongerd
Lijsterhof
Kalkestraat 1 t/m 25 en 2 t/m 18
Merelhof
Molenpad
Nachtegaallaan
Putterhof
Rozenstraat
Wilgenlaan
Zelkweg
Steegakker
Het Melkpad
Het Nieuwland
De Veerensweide
De Lange weide

Wijk 4 oud. E. Boer
Anna van Burenlaan
Brederode
Emmalaan
Frederik Hendriklaan
Gieser Wildeman
Irenelaan
Juttepeer
Margrietlaan
Mauritslaan
Nassaulaan
Willem de Zwijgerlaan
IJsbout

Wijk 5 oud. F.C. Winkel tel. 443052
Acaciastraat
Bonegraafseweg
Dalwagen vanaf 58 tot einde en 33 tot einde
Fruitstraat vanaf 18 tot einde en 17 tot einde
Houtmanskampweg
Industrieweg
Lindenhof
Lindenlaan
Matensestraat
Vorenswei
Westerengstraat vanaf 58 en 95 tot einde
Bomenlaan
Fructuslaan
Florushoeve

Wijk 6 oud. H.J. de Haan tel. 06-28442800
Dalwagen vanaf 15 t/m 31 en 20 t/m 56
Fruitstraat 1 t/m 15d en 2 t/m 16
Vinkenpark
Westerengstraat 2 t/m 56 en 1 t/m 93
Wielewaalhof

Wijk 7 oud. E. Boer tel. 06-50238526
De Dreef
Kalkestraat vanaf 10 tot einde en 27 tot einde
Keizerstraatje
Lange Akkerstraat
Melkdreef
Waalbandijk 1 t/m 72

Wijk 8 oud. F.C. Winkel tel. 443052
Alle adressen buiten het dorp Dodewaard die zijn ingeschreven bij de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard