Kerkrentmeesters

Doelstelling van het college van kerkrentmeesters is het verzorgen van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente voorzover deze niet van diaconale aard zijn. Deze omvatten het beheer van alle goederen en gelden waarvan de gemeente als rechtspersoon eigenares of bezitster is. Vanuit de centrale plaats die we toekennen aan het pastoraat, zijn de inkomsten van de gemeente met voorrang hiervoor bestemd. Het is dan ook de pastorale taak van de ouderlingen-kerkrentmeester om die financiële ruimte te creëren. Anders gezegd: te zorgen dat de gemeente Hien en Dodewaard een predikantsplaats kan blijven bekostigen.

De voornaamste werkzaamheden zijn:
* Het voeren van een goede en deugdelijke financiële administratie;
* Het zorg dragen voor de instandhouding van de predikantsplaats;
* Zorg voor het onderhoud van de gebouwen inclusief het orgel en de overige inventaris.
* Het college draagt zorg voor het onderhoud van de monumentale pastorie.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Het college van ouderling kerkrentmeesters bestaat uit:
S. Fehér (voorzitter/secretaris)
G.M. Tukker (penningmeester)

En 2 kerkrentmeesters:
W. Meijering
A.C. Wieringa

E-mailadres: kerkrentmeesters@hervormddodewaard.nl