Hulptroepen

Wie kortdurend hulp nodig heeft bij bijvoorbeeld:
– Hand- en spandiensten in en om huis
– Vervoer bij (ziekenhuis)bezoek
– Koken
– Een speelmiddag voor de kinderen
– Oppas
– Ondersteuning bij het invullen van formulieren
– Tuinklusjes
– Licht huishoudelijke werk

kan een beroep doen op vrijwilligers van de ‘Hulptroepen’. Bereikbaar op werkdagen van 10.00u tot 12.00u via telefoonnummer 06-17693079.

Vrijwilligershulp

Algemeen
Vrijwilligershulp gaat uit van en wordt georganiseerd door de Hervormde Gemeente te Hien en Dodewaard en vindt plaats onder verantwoording van de Diaconie.

Doelstelling
Praktische hulp bieden aan gemeenteleden van de Hervormde Gemeente te Hien en Dodewaard en waar nodig ook aan andere inwoners in Dodewaard e.o., die in een situatie verkeren waar dringend hulp nodig is, en daarvoor niet terecht kunnen bij professionele hulpverlening, familie, buren of vrienden.

Onze drijfveer vinden we in Gods Woord:
Mattheus 25:40b Voor zoveel gij dit één van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. Lukas 10:27b Gij zult den Heere uw God liefhebben,… en uw naaste als u zelf. Dit betekent ook dat alle hulp verleend moet worden in overeenstemming met Gods Woord. Hierdoor wordt de onderlinge band in de gemeente versterkt. In 1 Korinthe 12:26 lezen we: “En hetzij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede”.

Doelgroep
Zowel oudere als jonge gezinnen en alleenstaanden van onze gemeente, daarnaast niet kerkelijk of van andere kerkgemeenschappen. Galaten 6:10 Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Niet gemeenteleden worden, zo mogelijk, overgedragen aan de diaconie van de betrokken kerk.

Coördinatie
De organisatie van de Hulptroepen, uitgaande van de Hervormde Gemeente te Hien en Dodewaard, is in handen van de coördinatoren. Deze zijn aangesteld door de diaconie en staan vermeld in de kerkbode, kerkapp-groep en op de website.
De coördinatoren zijn bereikbaar op doordeweekse dagen van 10.00u-12.00u via telefoonnummer/Whatsapp: 06-17693079. Terugkoppeling van hulpaanvragen vindt minimaal 1 keer per jaar plaats tijdens een diaconievergadering van de coördinatoren naar de diaconie, en/of naar behoefte.

Geheimhouding
Met iedere vrijwilliger wordt een vrijwilligersovereenkomst opgemaakt. Zowel de vrijwilliger die hulp verleent als ook degene die hulp vraagt heeft geheimhoudingsplicht. In ruimste zins van het woord, naar andere vrijwillige gemeenteleden of derden.

Procedure voor hulpverlening
A. Elke aanvraag tot hulpverlening komt binnen bij één van de coördinatoren. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 10.00u tot 12.00u via telefoonnummer 06-17693079.
B. Eén van de coördinatoren voert een (intake) gesprek en brengt waar nodig een bezoek.
C. De coördinatoren plegen onderling overleg, welke vrijwilliger geschikt en beschikbaar is.
D. Eén van de coördinatoren benadert een vrijwilliger voor het geven van hulp. De hulpaanvrager kan nooit rechtstreeks een beroep doen op een vrijwilliger.
E. Tijdsduur van de hulp is maximaal 6 weken per kalenderjaar. Alle extra hulp buiten deze periode van 6 weken valt onder verantwoordelijkheid van de betrokkenen zelf.

Aansprakelijkheid
Aangezien de vrijwilligers niet beroepsmatig maar belangeloos het vrijwilligerswerk doen kunnen zij in principe niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van het vrijwilligerswerk. Mocht er onverhoopt bijzondere schade of letsel ontstaan door de vrijwilliger, dan is de diaconie hiervoor verzekerd.

Onkostenvergoeding
De hulpvrager vergoedt, indien enigszins mogelijk, de reiskosten (voor bezoek ziekenhuis, arts , etc.) aan de vrijwilliger à € 0,30 per gereden kilometer. Voor het koken van maaltijden wordt er een basisbedrag berekend van € 3,50 per persoon. Aangezien het om vrijwilligerswerk gaat, is het niet toegestaan geld of fooien aan te nemen van de hulpvrager. Men kan de hulpvrager er wel op wijzen dat als waardering een gift aan de diaconie gedaan kan worden. De vrijwilliger zal giften overdragen aan de diaconie. Deze giften worden in de kerkbode vermeld.

Problemen
Indien er zorgen of problemen zijn over de uitvoering van de hulpverlening, neemt de vrijwilliger onmiddellijk contact op met een van de coördinatoren. In eerste instantie lossen de coördinatoren deze problemen zelf op. Lukt dat niet, dan neemt men contact op met de Diaconie.