Privacy

Privacyverklaring

De Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard gaat bewust en zorgvuldig om met de aan haar verstrekte persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data verantwoord en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

De verwerking van persoonsgegevens door onze gemeente vindt plaats op de wijze zoals beschreven in de ‘Model Privacyverklaring’. Deze regeling is opgesteld door het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), nadat een samenwerkingsverband van diverse kerken (waaronder de PKN) overleg heeft gevoerd met de Autoriteit Persoonsgegevens over de rechten en verplichtingen die voor kerkgenootschappen voortvloeien uit de per 25 mei 2018 geldende privacywetgeving.

Kort gezegd vindt u in deze regeling:

– De persoonsgegevens die de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard verwerkt.
– Het doel en de welke wettelijke grondslag van de gegevensverwerking.
– De bewaartermijn van verwerkte persoonsgegevens.
– De rechten die de betrokkene kan uitoefenen met betrekking tot zijn persoonsgegevens.

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u hier.
Privacyverklaring lezen

Als u vragen of opmerkingen heeft over de wijze waarop er in de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard met persoonsgegevens wordt omgegaan, dan kunt u contact opnemen met de scriba.

De kerkenraad heeft in haar kerkenraadsvergadering van 11 september jl. de privacyverklaring vastgesteld.